MİKROGEN

Microgen Bacillus ID Kit

Kodu: MID66

Ambalaj: 20 Tests

Açıklama:

BACILLUS ID KIT

1.ADIM

İdentifikasyondanönce Bacillus ailesinden olup olmadığı doğrulanmalıdır.

-Gramnegatif Bacillus

-Endosporeforming

-Katalazpozitif

25-45 C’deoptimal büyüme sıcaklığı .Örneğin mezofilik büyüme sıcaklığı < 25C-Psychrophiles>45 C

2.ADIM

Kitiniçerisinden çıkan süspansiyon Mac Farland No:2’ye göre ayarlanır.Bazı kolonilerçok kuru ve homojen süspansiyon oluşturmak zor olduğundan kolonileri ekmek içinucu nemli swap kullanılır.İlave çalkalama veya vorteksle karıştırma gerekebilir..Karışıkkolonilerin oluşmaması için ilk plaktan alınmalıdır.

 3.ADIM

Test stripinüzerindeki yapışkanlı bandı kaldırın ;fakat tamamen çıkarmayın.(BAC1 veBAC2)’den her bir kuyucuğa 3’er damla yaklaşık 100 ul ekleyin.

 

4.ADIM

Siyahlaçevrili Arginine kuyucuğuna 3 damla mineral oil eklenir.

5.ADIM

Yapışkanlıbandı yerine yerleştirin .

30 C’de18-24 saat inkübe edin.

6.ADIM

Tüm şekerfermantasyonu ,Citrate ile Urease sonuçları kayıt ettirilip 30 C’de 18-24 saatdaha inkübe edilir.

7.ADIM

Tüm şekerfermantasyonu ,Citrate ve Urease sonuçları tekrar okunur.

Reaktiflereklenir.(Indole,Nitrate,VP)

Note:18-24saat sonrasında pozitif çıkan şeker fermantasyon sonuçları 48 saatlik ikinciinkübasyon süresi sonunda negatif verebilir.Octal kod hesaplanırken 18-24saatlik inkübasyon süresi sonundaki ya da 48 saatlik inkübasyon süresi sonunda pozitif veren tüm reaksiyonlarpozitif olarak işaretlenir.Sadece her iki inkübasyon süresi sonunda da negatifveren reaksiyonlar negatif sonuç verir.

8.ADIM

Rapordansağlanan tüm sonuçlar işaretlenir.

Hem 24 hemde 48 saat sonunda işaretlenen pozitif sonuçlar hesaplanır.

 

9.ADIM

MicrogenDoğrulama Programı kullanılarak sonuç analiz edilir.

Microgen Campylobacter

Kodu: M46 Campylobacter pozitif

Ambalaj: 50 Tests Spesifik olmayan aglütinasyon

Açıklama:

M46 MICROGEN® CAMPYLOBACTER

Bakteriyal enteritis şüphesi olanhastalardan alınan fekal örneklerden seçici besiyerinde izole edilmişenteropathojenik ve thermofilik Campylobacter kolonilerinin identifikasyon doğrulaması için geliştirilmiş latex slideaglütinasyon testidir.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Latex partikülleri,Campylobacter jejuni serotip antijenlerine karşı tepki gösteren tavşan immunoglobilinleri ilekaplanmıştır. Enteropathojenik Campylobacter antijenleri bulunan süspansiyon, latexpartiküller ilekarıştırıldığında aglütinasyon sonucuçökelti oluştuğu gözlenmektedir.

 

KİT İÇERİĞİ

M46a Test Latex Reagent 

Campylobacter antijenlerine reaksiyon veren tavşan antibodyleri ile kaplı latex partiküllerini içeren reaktif

 (% 0.099 Sodyum Azide ile korunmuş) ( Mavi Kapak)

M46

2.5mL                        

M46b Control Latex Reagent 

Spesifik olmayan tavşan immunoglobulinleri ile kaplı latex partiküllerini içeren reaktif

(% 0.099 Sodyum Azide ile korunmuş) ( Sarı Kapak)

2.5mL                        

M46c Positive Control

İnaktif Campylobacter antijen prepatı

(Test Latex Reagent  (M46a) ile reaksiyon gösterirken, Control Latex Reagent (M46b) ile reaksiyon göstermez.)

 (% 0.099 Sodyum Azide ile korunmuş) (Siyah Kapak)

1.0mL

M46d Sample Diluent

%0.85 izotonik tuz çözeltisi (saline)

(% 0.099 Sodyum Azide ile korunmuş) ( Beyaz Kapak)

50 mL

Kullanım Talimatı

 

Disposable Aglütinasyon Slideları

 

Disposable Karıştırıcı Çubuklar

 

 

 

KİT İÇERİĞİNE İLAVE EDİLECEKLER

·        Bakteriyal öze

·        Campylobacteryarı-seçici agar

·        Plastik disposable numune kapları ( 1mLkapasiteli)

·        Mikroaerofilikkültür ortamı için gas jar

·        42°C’lik inkübatör (yoksa 37°C’lık kabul edilir)

ÖRNEKHAZIRLAMA

Fekal örnekleri, petri başına 0.2

Microgen E.Coli

Kodu: M44 E. coli 0157 vardır

Ambalaj: 50 Tests Spesifik olmayan aglütinasyon

Açıklama:

M44 MICROGEN® E.COLI 0157

 M44 MICROGEN®E. coli 0157;  insan fekal örnekleri veya gıda örneklerinin seçicibesiyeri kültürlerinin E. coli 0157 serogrubu için identifikasyon doğrulaması amacıyla geliştirilmişlatex slide aglütinasyon testidir. Kit, E. coli 0157 serogrubunun diğer E.coli serotiplerinden ve fekal örnekteki diğer mikroorganizmalardan hızlıbir şekilde ayrımını gerçekleştirir.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Latex parçaları, E. coli0157 serogrubuna ait somatik ( hücre duvarı) lipopolisakkarit 0157 antijeninekarşı reaksiyon gösteren antibodyler ile kaplanmıştır. E. coli 0157 antijenlerini içeren bakteriyal süspansiyon, duyarlı antibodyler ile kaplı latexpartiküller ile karıştırıldığında aglütinasyonsonucu çökelti oluştuğu gözlenmektedir.

 

KİT İÇERİĞİ

M44a Test Latex Reagent

E. coli 0157’ye duyarlı tavşan antibodyleri ile kaplı latex parçaları

(% 0.099 Sodyum Azide ile korunmuş) ( Mavi Kapak)

                        

M44

2.5mL                        

M44b Control Latex Reagent

E. coli 0157’ye reaksiyon göstermeyen (spesifik olmayan) tavşan antibodyleri ile kaplı latex parçaları

(% 0.099 Sodyum Azide ile korunmuş) (Siyah Kapak)

2.5mL

M40  % 0.85 İzotonik (Saline) Tuz Çözeltisi

(% 0.099 Sodyum Azide ile korunmuş) ( Beyaz Kapak)

5 mL

Kullanım Talimatı

 

Disposable Aglütinasyon Slideları

 

Disposable Karıştırıcı Çubuklar

 

 

KİT İÇERİĞİNE İLAVE EDİLECEKLER

·        Bakteriyalöze

·        %1’likD-sorbitol içeren (lactose yerine) MacConkey Agar  ( Sorbitol MacConkey Agar ) ile hazırlanmışpetriler.

 

 

ÖRNEKHAZIRLAMA

Hasta numunelerinden (kanlı dışkıörneği), Sorbitol MacConkey Agar (lactose yerine %1’lik D-sorbitol içeren)bulunan petrilere inokülasyon yapınız. 35-37 °C’de 18-24 saat aerobikkoşullarda inkübe ediniz. E. coli 0157:H7 toksigenik suşları diğerE.coli suşlarından morfolojik açıdan farklı olarak renksiz koloniler ( sorbitolfermente edemeyen koloniler) şeklinde gözlenirler. Test için E. coli 0157:H7 morfolojisindekikolonileri seçiniz.

E. coli 0157:H7 morfolojisine benzerlik gösteren E. hermani ve P.stuartiigibi türlerin de bu besiyerinde büyüyebilme i

Microgen GN A + B - ID

Kodu: MID64

Ambalaj: 60

Açıklama:

PROSEDUR

1.ADIM

Doğrulama için ilk besiyerinde tekbir koloni alınır.

2.ADIM

3 ml saline (tuzlu su) içerisindekoloni emilsyon haline gelir.

             PBS kullanmayın

            Destile su kullanmayın

            Optimum yoğunluk 0,5 Mac Farland olacaktır.

3.ADIM

Stripüzerindeki yapışkanlı bandı kaldırın fakat tamamen çıkarmayın.

Strip üzerindeki her bir kuyucağasüspansiyondan 3-4 damla (100 ul) ekleyin.

Yaklaşık  %30-40  doluluk sağlanacaktır.

Tamamenpipetleme yapmayın reaktif eklemek mümkün olmayabilir.

4.ADIM

Siyahlaçevrili kuyucuklara 3’er damla mineral oil eklenir.

5.ADIM

35-37 C’de 18-24 saat inkübe edin.

6.ADIM

Reaktifler eklenir.

-Indole.Sonuçlar birkaç dakika içinde okunur.

-VPI,VPII

Reaktiflerolması gerektiği gibi eklenir.

Pozitif reaksiyonlardakirenk değişimi 5 dakika içinde başlar ,renklerin yoğunluğunun artması 15-20dakika alır.

-TDA .Sonuçlarbirkaç dakika içinde okunur.

7.ADIM

Sonuçlar renk skalasına görehazırlanır.

8.ADIM

Sonuçları rapor kartına kaydedilir.

Octal kodu toplanırve Profil numarasını belirlenir.

9.ADIM

Mikrogen Doğrulama System Softwarekullanılarak analiz sonuçları alınır.

 

Microgen Legionella

Kodu: M45

Ambalaj: 50 Tests

Açıklama:

M45 MICROGEN® LEGIONELLA

MICROGEN® LEGIONELLA, Legionellapneumophila ve seçici besiyerinden yaygın olarak izole edilen diğer Legionella türlerinin identifikasyondoğrulamasına yönelik aglütinasyon testidir.

Test L. pneumophila şüphesiolan hasta numuneleri ve çevresel kaynaklar için uygundur ve L. pneumophila serogrup 1 ve serogrup2-15* ve yaygın olarak izole edilen diğer Legionellatürlerinin ayrı ayrı identifikasyonunu mümkün kılar.

*Not: Klinik Mikrobiyoloji klavuzunda henüz belirtilen L. pneumophila serogrup 16, serogrup 6ile çapraz tepki gösterdiğinden teorik olarak Microgen serogrup 2-15 latexreaktifi L. pneumophila serogrup 16izolatları ile aglütinasyon oluşturacaktır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Test Reagent 1 (M45a); içerisindeki latex parçaları L. pneumophila serogrup 1’e karşı oluşan polyclonal tavşan antibodyleriile kaplanmıştır. Test Reagent 2-15 (M45b); içerisindeki latex parçaları L. pneumophila serogrup 2-15’e karşıoluşan polyclonal tavşan antibodyleri ile kaplanmıştır. Test Reagent Species(M45d) ; içerisindeki latex parçaları 10 yaygın Legionella türlerine karşı oluşan polyclonal tavşan antibodyleri ilekaplanmıştır.  Bu latex parçaları uygun Legionella bakterileri içerensüspansiyon veya ilgili Legionellabakterilerinin inaktif antijenleri ile karıştırıldığında aglütinasyon sonucugözle görünür çökelti oluşur.

KİT İÇERİĞİ

M45a Test Reagent 1

L. pneumophila serogrup 1’e karşı oluşan polyclonal tavşan antibodyleri ile kaplanmış latex parçalar

(% 0.099 Sodyum Azide ile korunmuş) ( Mavi Kapak)

                        

M45

2.5mL                        

M45b Test Reagent 2-15

L. pneumophila serogrup 2-15’e karşı oluşan polyclonal tavşan antibodyleri ile kaplanmış latex parçalar

(% 0.099 Sodyum Azide ile korunmuş) ( Sarı Kapak)

                        

2.5mL                        

M45c Positive Control

İnaktif Legionella antijen süspansiyonu ( test reaktiflerine karşı tepki gösteren)

 (% 0.099 Sodyum Azide ile korunmuş) (Siyah Kapak)

1ml

 

M45d Test Reagent Species

10 yaygın Legionella türlerine karşı oluşan polyclonal tavşan antibodyleri ile kaplanmış latex parçalar

(% 0.099 Sodyum Azide ile korunmuş) ( Kırmızı Kapak)

 

2.5mL           &

Microgen Listeria ID Kit

Kodu: MID67

Ambalaj: 20 Tests

Açıklama:

LISTERIA ID KIT

1.ADIM

İlk besiyerinden tek bir koloniseçilir.

Çoklu koloniseçmeyiniz

 

2.ADIM

Aldığınız tek koloniyi kitle  birlikte verilen süspansiyon içindekarıştırın.

Sadece kitlebirlikte verilen süspansiyonu kullanın

Koloniyieklediğiniz süspansiyonu homojenize edin.

 

3.ADIM

Strip üzerindeki her bir kuyucuğahomojenize ettiğiniz süspansiyondan 3-4 damla(100 ul) ekleyin.


4.ADIM

12.kuyucuğa 1 damla hemoliz reaktifiekleyin.

 

5.ADIM

Stripin üzerindeki plastik kapağıüzerine kapayın.

İnoküle edilen stripleri 35-37 C’ de18-24 saat inkübe edin.


6.ADIM

Kayıt raporlarını renk skalalarınagöre işaretleyip sonucu kayıt ediniz.

 

ADIM 7

Microgen Doğrulama Bilgisayarsisteminde sonuçları analiz ediniz.


Microgen Path- Chek Hygiene Protein

Kodu: PC006-100 Mor

Ambalaj: 100 Pieces Saman rengi

Açıklama:

PATH-CHECKTMHYGIENE PATHOGEN

PATOJEN TESPİTSİSTEMLERİ

Kontak petri ve swabların kullanıldığı yüzeyden örnek almateknikleri için metodların ve test prosedürünün temel unsurları ISO18593:2004(E)-Gıda ve Yem mikrobiyolojisi-standardında belirtilmiştir.

Bu standardın dikkate alınması gereken temel unsurları şunlardır:

  1. Tüm örnek yüzeyleri için nemli swab kullanılmalı
  2. Swabı nemlediren solüsyon herhangi bir deterjanıveya hijyen ajanını nötralize etmeli
  3. Swab nemlendirici solüsyon örnek içeriğini;örneğin bakteriyal yükü korumalı ve toplanan örneğin değerlendirilme aşamasınakadar sabit olmasını sağlamalı.
  4. Örnek alınan alan 100 cm2’den büyük olmalı
  5. Spesifik patojenlerin analizi için swablar uygunzenginleştirici ortama transfer edilir.
  6. Zenginleştirme sonrasında hedef organizmanıngözlenmesi için örnek uygun katı besiyerine transfer edilir.
  7. Hedef mikroorganizmanın var- yok testi yapılır.
  8. Kontak petri metodu (Dipslide, RODAC petriler ve3M PetrifilmTM  ) patojenikmikroorganizmaların spesifik tespiti için kullanılmamalıdır.

PROSEDÜR

ADIM 1:

Önceden nemli Path-Check Hijyen swabın kapağına dikkatliceaçınız.


ADIM 2:

Standart örnek yüzeyinden (10 X 10 cm) swap döndürülerek yüzeydenörnekler toplayınız. Örnek toplama yüzeyi düzensiz ise standart örneklemeprosedürü oluşturulup sürekli aynı prosedür uygulanmalı.


ADIM 3:

Test yüzeyinden swab örneği alındıktan sonra Path-CheckHygiene Broth tüpünün kapağı aseptik koşullarda açılarak swab tüpün içerisine dikkatliceyerleştiriniz.

Swap hemen Path-Check Hygiene Broth içerisine yerleştirilmezise taşıyıcı tüpe aktarılarak serin bir yerde tutunuz.

Path-Check Hygiene Broth tüpünü veya taşıyıcı tüpünü etiketleyiniz.

 

Notlar:

1. Swab Path-Check Hygiene Broth tüpüne swab ucu tüpün kenarına gelecek şekilde  45°’lik açı ile yerleştiriniz. Swabbacağını aşağıya doğru bastırınız. Swab bacağı kırılma noktasından ( swabucundan 45mm ) kırılacaktır.

2. Eğer swap hemen Path-Check Hygiene Broth içerisineyerleştirilmez ise, swab taşıyıcı tüpe aktarılarak serin bir yerde tutulmalı.Swab maximum sıcaklıkta 20 °C’de ancak 24 saat bekletilebilir.

ADIM 4:

İnoküle edilmiş örnek tüplerini uygun bir rack üzerineyerleştiriniz ve Koliform ve Salmonella için

35-37 °C’de 18-24 saat, Listeria için 28-30 °C’de24-48 saat inkübe ediniz.

Not: Listeria örneklerinin inkübasyonu 35-37 °C’degerçekleştirilirse yanlış pozitif riski artabilmektedir.


ADIM 5:

Renk değişimleri gözleyip sonuçları kaydediniz. Pozitifsonuçlar 18 saatlik inkübasyon sonrasında gözlenebilir, fakat negatif sonuçiçin inkübasyon sürelerinin tamamlanmasını bekleyiniz (Koliform ve Salmonellaiçin 24 saat, Listeria için 48 saat).

 

ADIM 6:

Yorum

Microgen Salmonella

Kodu: M42

Ambalaj: 50 Tests

Açıklama:

M42 MICROGEN SALMONELLA

 M42 MICROGEN Salmonella;   seçicibesiyerinden olası Salmonella kolonilerininidentifikasyon doğrulaması için geliştirilmiş latex slide aglütinasyontestidir.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Latex parçaları, Salmonella antijenlerine karşı tepki gösterenpolyvalent antisera (polivalan antiserumlar) ile kaplanmıştır. Salmonella bulunan süspansiyon antijen bağlı latexparçalar ile karıştırıldığında aglütinasyonsonucu çökelti oluştuğu gözlenmektedir.

 

KİT İÇERİĞİ

Sistem

Pozitif

Negatif

Koliform

Sarı

Mor

Salmonella

Siyah

Sarı/Mor

Listeria

Siyah

M42a Salmonella Latex Reaktifi 

Tavşan antiserumu ile kaplı  latex parçaları ( Salmonella antijenlerine tepki gösteren)

 (% 0.099 Sodyum Azide ile korunmuş) ( Mavi Kapak)

                        

M42

2.5mL                        

M42b Pozitif Kontrol

İnaktif Salmonella antijen prepatı

 (% 0.099 Sodyum Azide ile korunmuş) (Siyah Kapak)

 

0.5mL

M40  % 0.85 İzotonik (Saline) Tuz Çözeltisi

(% 0.099 Sodyum Azide ile korunmuş) ( Beyaz Kapak)

5 mL

Kullanım Talimatı

 

Disposable Aglütinasyon Slideları

 

Disposable Karıştırıcı Çubuklar

 

 

ÖRNEKHAZIRLAMA

Önceden Salmonella seçici besiyerinde büyütülmüş tekkolonileri seçiniz.

Kolonilerin Salmonella morfolojisi gösterdiğinden emin olunuz.

 

PROSEDÜR

REAKTİFKONTROL

Microgen Salmonella Latex reaktifini ( M42a) nazikçe karıştırarakslide üzerinde tek kuyuya 1 damla damlatınız.

Aynı kuyuda reaktif üzerine 1 damla tuz çözeltisi (M40) (saline)ilave ediniz.

Karıştırma çubuğu yardımıyla reaktif vetuz çözeltisini karıştırarak kuyu içerisine yayınız.

Slide’ı hafifçe sallayıp, 2 dakika bekletiniz. 2 dakika sonundaaglütinasyon gözlenir ise reaktif veya tuz çözeltisi kontamine olmuş demektirve yeni kit kullanılmalıdır.

 

POZİTİFKONTROL

Test slide üzerinde tek bir kuyuya pozitif kontrol ( M42b)damlatınız.

Microgen Salmonella Latex ‘i ( M42a) nazikçe karıştırarak aynıkuyu içerisine 1 damla damlatınız. Damlalığıslide üzerine değdirmeyiniz.  Karıştırma çubuğu ile karıştırınız.

Slide’ı hafifçe sallayıp, 2 dakika bekletiniz. 2 dakika içindeaglütinasyon gözlenir.

Aglütinasyon gözlenmez ise yeni kit kullanılmalıdır.

 

TESTPROSEDÜRÜ

1.  &nb

Microgen Staph

Kodu: M43 2 X 1mL

Ambalaj: 100 Test

Açıklama:

M43 MICROGENTM STAPH

MICROGENTMSTAPH;   petri kültürlerindeki olası Staphylococcus aureus kolonilerinin identifikasyon doğrulamasıiçin geliştirilmiş latex slide aglütinasyon testidir.

 

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Latexparçaları, fibrinogen ( coagulase ile bağlanan) ve IgG ( Protein A ilebağlanan) materyalleri ile kaplanmıştır. S. aureus içeren solüsyon latex parçalar ilekarıştırıldığında aglütinasyon sonucuçökelti oluştuğu gözlenmektedir. Coagulase/ Protein A yani pozitif Staphylococci yokluğunda hiçbirşekilde aglütinasyon oluşumu gözlenmez.

 

KİT İÇERİĞİ

M43a Staph Latex Reagent

İnsan fibrinogen ve IgG ile kaplanmış latex parçalar

(% 0.099 Sodyum Azide ile korunmuş) ( Mavi Kapak)

                        

M43

5mL                        

M433

5 X 5mL

M43b Positive Control

İnaktif S. aureus prepatı

 (% 0.099 Sodyum Azide ile korunmuş) (Siyah Kapak)

 

1ml

2 X 1mL

Kullanım Talimatı

 

 

Disposable Aglütinasyon Slideları

 

 

Disposable Karıştırıcı Çubuklar

 

 

 

ÖRNEK HAZIRLAMA

Önceden 35-37°C’de 18-24 saat büyütülmüş kültürden (ör., % 5 kanlı agar) 1-2 koloni seçiniz.

Kolonilerin S.aureus morfolojisi gösterdiğindenemin olunuz.

 

PROSEDÜR

 

POZİTİF KONTROL

Test slideüzerinde tek bir kuyuya Positive Control( M43b) (Kit içerisinde mevcut)damlatınız.

Microgen Staph Latex Reagent’ı (M43a) (Kit içerisinde mevcut) nazikçe karıştırarak aynı kuyuya 1 damladamlatınız. Karıştırma çubuğu ile karıştırınız. Damlalığı slide üzerine değdirmeyiniz.

Slide’ıhafifçe sallayıp, 2 dakika bekletiniz. 2 dakika içinde aglütinasyon gözlenir.

Aglütinasyongözlenmez ise yeni kit kullanılmalıdır.

 

NEGATİF KONTROL

Microgen Staph Latex Reagent’ı (M43a) nazikçe karıştırarak tek birkuyuya 1 damla damlatınız.

Coagulase/Protein-A negatif olduğundan emin olunan Staphylococcus’un  (ör; S. epidermidis ) 24 saatlikkültüründen tek koloni seçilerek aynı kuyuda latex reaktifi ile emülsiyonyapınız.

Slide’ıhafifçe sallayıp, 2 dakika bekletiniz. 2 da

Microgen Staph ID Kit

Kodu: MID69

Ambalaj: 20 Tests

Açıklama:

 MID 69 STAPH ID KIT

1.ADIM

Latexaglütinasyon kiti uygulanmalı ya da doğrulama yapmak için koagulaz testindekipozitifler izole edilip koloni pigmentine göre sarı ya da altın rengindekilerinvarlığı pozitif kabul edilmelidir.

2.ADIM

Plakta 18-24saat bekletilen tek bir koloni ,kitin içerisinden çıkan süspansiyon içerisindeemülsiyon haline getirilir ve iyice karıştırılır.

3.ADIM

Geriyapışkanlı sızdırmazlık şeridi kaldırın fakat tamamen çıkarmayın.Emülsiyonyapılmış solüsyondan her bir kuyucuğa 100’er ul ekleyin.

4.ADIM

Arginine veUrease kuyucuğuna ,lave olarak 3’er damla mineral oil ekleyin.

 5.ADIM

Yapışkanlıbandı tekrar yerine yerleştirin .35-37 C’de 18-24 saat inkübe edin.

6.ADIM

İnkübasyonsonrasında reaktif eklenmeden önce tüm reaksiyonlar okunur.Reaksiyonlarıokuduktan sonra Nitrate A ve B reaktifleri B-Glucuronidase (9.kuyucuk)’a eklenirve PYR reaktifi de 12. Kuyucuğa eklenir.

7.ADIM

Rapordan sağlanan tüm sonuçlarkayıtlanır.Pozitif sonuçları toplanarak octal kod belirlenir.

8.ADIM

Microgen Doğrulama Programıkullanılarak sonuç analiz edilir.

Microgen Strep

Kodu: M47

Ambalaj: 50 Tests

Açıklama:

M47 MICROGEN® STREP

MICROGEN® Strep; kültür ortamından Streptococcus Lancefield gruplarının (A,B, C, D, F ve G) tespitini hızlı bir şekilde gerçekleştiren latex slideaglütasyon testidir.

İnsanda enfeksiyona sebep olan birçok Streptococcus suşu serolojik gruplarınaözgü antijenlere sahiptirler. Bu mikroorganizmaların identifikasyonu, kültürortamında büyütülen mikroorganizmalardan ilgili antijenlerin elde edilipkarakterize edilmesiyle mümkündür.

Streptococcal gruplama sistemi, karbohidratantijenlerin hızlı ekstraksiyonunu sağlayan enzim reaktifi ve elde edilenantijenlerin hızlı bir şekilde tespiti ve identifikasyonunu gerçekleştiren A,B, C, D, F ve G gruplarına özel bir seri latex aglütinasyon reaktifi içerir.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

MICROGEN®Strep kit, Streptokok gruplarının (A, B, C,D, F ve G) karbohidrat antijenlerine özgü tavşan antibodylerine duyarlı latexpartikülleri içermektedir. Streptokok kültür ortamında büyütülen koloniler,antijen ekstraksiyonu için enzim solüsyonunda inkübe edilir. Elde edilenantijen ekstraktı, latex slide üzerinde herbiri ayrı 6 gruba (A, B, C, D, F veG) duyarlı antibody bağlı reaktifler ile test edilir. Homolog antijenvarlığında, süspansiyon içerisinde partiküller ile aglütinasyon sonucu agregat( çökelti) oluşur. Tersi durum söz konusu ise aglütinasyon gözlenmez.

 

KİT İÇERİĞİ

M47a REAG A 

Streptococcus Grup A antijenlerine duyarlı tavşan antibodyleri bağlı latex partiküllerini içeren reaktif

 (% 0.099 Sodyum Azide ile korunmuş)

M47

2.5mL                        

M47b REAG B

Streptococcus Grup B antijenlerine duyarlı tavşan antibodyleri bağlı latex partiküllerini içeren reaktif

 (% 0.099 Sodyum Azide ile korunmuş)

2.5mL                        

M47c REAG C 

Streptococcus Grup C antijenlerine duyarlı tavşan antibodyleri bağlı latex partiküllerini içeren reaktif

 (% 0.099 Sodyum Azide ile korunmuş)

2.5mL                        

M47d REAG D 

Streptococcus Grup D antijenlerine duyarlı tavşan antibodyleri bağlı latex partiküllerini içeren reaktif

 (% 0.099 Sodyum Azide ile korunmuş)

2.5mL                        

M47f REAG F

Streptococcus Grup F antijenlerine duyarlı tavşan antibodyleri bağlı latex partiküllerini içeren reaktif

(

Microgen Strep ID Kit

Kodu: MID62

Ambalaj: 20 Tests

Açıklama:

MICROGEN STREP ID

ADIM 1

İlk izolasyon plağından yeterlisayıdaki kolonileri seçerek Streptococcus Suspending Broth (kit içinde mevcut)içerisinde emülsiyon yapılır.  Böylece, Mac Farland 2’ye eşdeğer inokülasyonoluşturulur.

Yeterli sayıda koloni mevcutdeğilse, tek koloni seçilerek uygun büyüme ortamında (örn., kanlı agar) altkültür oluşturulur ve 35-37° C’de 18-24 saat inkübe edilir. Yeterlisayıya ulaşılınca işleme yukarıdaki gibi devam edilir.

Hemolizis reaksiyonu (αveya β) rapor formuna kayıt edilmelidir.

 

ADIM 2

Kit içerisinde mevcut olan teststripindeki mikrokuyulara test edilecek her izolat için 1 adet Hippurat tüpü(test içinde mevcut ) yerleştirilir sonrasında taşıma aparatına yerleştirilir.

Hippurat solüsyonundan ( testiçinde mevcut)  4-6 damla steril tüplereilave edilir.

Tüplerin ağzı kapatılarak 35-37°C’de 18-24 saat inkübe edilir.

ADIM 3

Test stripin üzerindeki yapışkanlı bant tamamen çıkarılmadan kaldırılır.

Mikrokuyucuklara 3 damla(yaklaşık 100 µl) önceden Strep Suspending Medyum içerisinde hazırlanansüspansiyondan ilave edilir.

 ADIM 4

Siyahla çevrili Arginine kuyucuğuna 3 damla mineral oileklenir.

ADIM 5

Yapışkanlı bant dikkatlice yerine yerleştirilerek test stripikapatılır.

35-37° C’de 18-24 saat inkübe edilir.


ADIM 6

İnkübasyon sonrası MicrogenStrep-ID test strip içerisine reaktif ilavesi yapılmadan tüm reaksiyonlarınokuması yapılır.

Reaksiyonların ilk okumasıyapıldıktan sonra 11. kuyucuğa (yeşil çevrili) 1-2 damla PYR reaktifi ilaveedilir. Okuma öncesi 5-10 dk bekletilir. Soluk pembe/kırmızı renk pozitiftir.

8. kuyucuğa (yeşil çevrili) 1damla VP II reaktifi ilave edilir. Okuma öncesi 15-30 dk bekletilir. Solukpembe/kırmızı renk pozitiftir.

Hippurat hidroliz tübüne 3 damlaNinhidrin reaktifi ilave edilir. Test içerinde reaktif karıştırılmaz, reaktifinokulum üzerini kaplayacaktır. Oda sıcaklığında 10 dk inkübe edilir. Mor renkpozitiftir.


ADIM 7

Tüm sonuçlar rapor formuna (testiçinde mevcut) kaydedilir.

Tüm pozitif sonuçlar toplanıp,Octal Code hesaplanır.


ADIM 8

Mikrogen doğrulama yazılımıkullanılarak sonuçlar analiz edilir.


 

 

Etkin Pazarlama

En Güncel Ürün Portföyümüzle, size en yeni teknikleri öneririz.

Güvenli Alışveriş

Müşterilerinin siparişlerini sevk ederken azami özen gösteririz.

Hızlı Destek

Ürün gruplarımız hakkında, yetkin ekibimizle anında çözüm üretiriz.